Reglement

ARTIKEL 1 – Algemeen

De organisator (de “Organisator”) van de wedstrijd is de onderneming Motisha bvba ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer BE 0477.424.102, met maatschappelijke zetel -8310 Brugge, Dampoortstraat 265b3.
De Organisator kan beroep doen op een derde onderneming (een “Derde”) die zal helpen aan het tot stand brengen van de wedstrijd en ook prijzen kan voorzien.

ARTIKEL 2 – Deelnemingsvoorwaarden

De actie is uitsluitend toegankelijk voor elke meerderjarige natuurlijke persoon:
Hierna genaamd: de “Deelnemer”
De Deelnemer waakt over de juistheid en volledigheid van zijn profiel en de Organisator staat niet in voor eventuele vervalsingen. Dergelijke vervalste profielen zijn ongeldig en worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

ARTIKEL 3 – Deelnemen

Deelnemen gebeurt door achtereenvolgens de volgende stappen te doorlopen :
a. naar de website jobs.motisha.com gaan;
b. naar de rubriek “breng een kandidaat aan” te gaan;
c. één of meerdere kandidaten in deze rubriek aan te brengen;
d. eindigen met het doorgeven van de eigen contactgegevens.
De actie loopt af wanneer de kandidaten werden aangeworven of de Organisator beslist deze offline te halen. Dit laatste kan op elk moment gebeuren zonder dat de Organisator de Deelnemer hiervan dient op voorhand te verwittigen.

ARTIKEL 4 – De prijzen

De prijzen die de Deelnemer kan winnen staan vermeld op de wedstrijdpagina op de website jobs.motisha.com.

ARTIKEL 5 – Winnaars

Indien één van de aangebrachte kandidaten door de Organisator wordt aangeworven, dan ontvangt de Deelnemer zijn prijs. Indien een kandidaat door twee Deelnemers werd aangebracht, dan gaat de prijs naar de Deelnemer die deze kandidaat als eerste heeft aangebracht. Als referentie wordt de registratie tijd en -datum in de Motisha wedstrijddatabase genomen.
De Organisator zal de winnaars een e-mail verzenden naar het door hun opgegeven e-mailadres op hun profiel.
Om de prijs in ontvangst te nemen zal de Organisator per e-mail contact opnemen met de winnaars om met hen de beste oplossing te vinden voor het overhandigen van de prijs.

ARTIKEL 6 – Persoonsgegevens

Om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen moeten de Deelnemers bepaalde persoonsgegevens verschaffen. Het gaat om de naam, voornaam en contactgegevens, evenals eventuele andere persoonsgegevens waarnaar wordt gevraagd op het deelnemingsformulier. De persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden door de Organisator in het kader van de wedstrijd, inclusief bekendmaking van de winnaars, en voor de verzending van de eventuele gewonnen prijzen.
In overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de ‘Privacywet’) zal de Organisator de gegevens van de Deelnemers vertrouwelijk en veilig behandelen.
Na schriftelijke aanvraag per e-mail info@motisha.com of per post op het aangegeven adres in Artikel 1, heeft iedere Deelnemer het recht om zijn persoonsgegevens te consulteren en eventueel te laten aanpassen of verbeteren.

ARTIKEL 7 – Verantwoordelijkheid Organisator

De Organisator is niet verantwoordelijk indien hij de wedstrijd moet annuleren wegens overmacht.
De Organisator sluit met name, doch niet limitatief, elke verantwoordelijkheid uit die ontstaan is ten gevolge van technische problemen van de website jobs.motisha.com of diens netwerk, alsook de problemen ontstaan omwille van een gebrekkige internetverbinding door de Deelnemer met deze website.
In dit kader kan de Organisator evenmin aansprakelijk worden gehouden voor iedere lichamelijke of onlichamelijke schade toegebracht aan de deelnemers, aan hun informatica-uitrusting en aan de gegevens die erin opgeslagen zijn.
Tenslotte behoudt de Organisator zich eveneens het recht voor om de wedstrijd te verlengen, onderbreken of annuleren, met name in geval van fraude, en dit zonder motivatie noch vergoeding ten aanzien van de Deelnemers.

ARTIKEL 8 – Kennisname van het reglement

Dit wedstrijdreglement is beschikbaar op (i) jobs.motisha.com of (ii) op aanvraag bij de Organisator: info@motisha.com of per post op het aangegeven adres in Artikel 1.
Door deelname aan huidige wedstrijd wordt huidig reglement zonder voorbehoud door de Deelnemer gelezen en aanvaard.

ARTIKEL 9 - Slotbepalingen

Vragen of klachten met betrekking tot deze wedstrijd kan de Deelnemer schriftelijk, per e-mail info@motisha.com of per post op het aangegeven adres in Artikel 1, richten aan de Organisator.
Het Belgische recht is van toepassing op deze wedstrijd en op eventuele geschillen met betrekking tot deze wedstrijd of dit reglement. Ingeval van eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brugge bevoegd.

 

Copyright 2018 Motisha BVBA
Motisha - the all-in-one incentive and loyalty platform